สามัคคี มีวินัย ตั้งใจศึกษา รู้หน้าที่ อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา หมายถึง บัณฑิตย่อมฝึกตน โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้ คู่คุณธรรม เลิศล้ำทางวิชาการ บริหารยึดหลักธรรมมาภิบาล ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการรับนักเรียน และการจัดการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบา
การแสดงรำเบิกโรง และโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมภกรรณ –ยกรบ
โครงการตามรอยพระบาทด้วยศาสตร์พระราชา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ณ โรงเรียน
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกนักเรียน และคณะผู้นำสภานักเรียนเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง
ไหว้ครูด้วยหนังสือ ประจำปีการศึกษา2562
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ข่าวการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ