ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนอนุบาลชัยนาท   เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อ วันที่  1 มิถุนายน  2529  ที่อาคารนอนของโรงเรียนการช่างสตรีชัยนาท บนที่ดิน ของวัดศรีวิชัยวัฒนาราม  ริมถนนพรหมประเสริฐ ฝั่งตะวันตก ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยนาทไปทางทิศ  เหนือประมาณ 250  เมตร  เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1  เพียงชั้นเดียว 2 ห้องเรียน จำนวน  52 คน  มีครูรวม  5 คน โดยมีนางสาวชุลี  สุนทรนันทเวช  ศึกษานิเทศก์กรมสามัญศึกษาจังหวัดชัยนาทรักษาการ ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
          วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2510 ได้ย้ายนักเรียนจากหออาคารนอนดังกล่าวข้างต้นมาเรียนที่อาคารถาวรสร้างใหม่ที่ได้รับงบประมาณปีแรก 4 ห้องเรียน ( ในจำนวนอาคารเรียนชั้นเดียวตามรูปแบบตัว E  รวม 10  ห้องเรียน ) อาคารเรียนนี้อยู่บนเนื้อที่ดินราชพัสดุห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยนาทไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 50  เมตร ตรงหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชัยนาท
          ปีการศึกษา 2510 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และปีที่ 2 รวม 4 ห้องเรียนมีนักเรียน 121 คน    ครู 5 คน โดยนางสาวประเทือง  รอดฤดี  ครูโภชนาการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ต่อมาได้รับงบประมาณการก่อสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมและโรงอาหารอีก1หลัง
          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2511  นางเกรียง  กีรติกร  อธิบดีกรมสามัญศึกษามาเป็นประธานในพิธี เปิดป้ายโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องเรียนเพิ่มเติมจนเต็มรูปแบบ
          ปีการศึกษา 2514 ทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนนี้  เปิดเรียน 10 ห้องเรียน  รวมทั้งเรียนที่ห้องโถงและโรงอาหารด้วย เป็น 12  ห้องเรียนมีนักเรียน 381 คน มีครูรวมทั้งสิ้น  14 คน
           ปีการศึกษา 2521 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ได้ย้ายมาอยู่บนที่ดินราชพัสดุจำนวน 10 ไร่  2 งาน รวมกับโรงเรียนเมืองชัยนาท ริมถนนพรหมประเสริฐฝั่งตะวันออก ห่างจากศาลากลางจังหวัดชัยนาทไปทางทิศเหนือ ประมาณ  800  เมตร  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรับนักเรียนโรงเรียนเมืองชัยนาทซึ่งยุบเลิกไปเข้าเรียนด้วยรวมทั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  ได้รับอนุญาตจากจังหวัดชัยนาทให้ใช้อาคารโรงเรียนนี้เป็นศูนย์เด็กปฐมวัยทำการอบรมเลี้ยงเด็กอายุ 3 ขวบ อีกด้วย
             วันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2523  โรงเรียนอนุบาลชัยนาท  มีนางประเทือง เกษมเศรษฐ ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติระทรวงศึกษาธิการ
              ปีการศึกษา 2525 ทางราชการให้รื้อย้ายโรงอาหารซึ่งดัดแปลงจากโรงฝึกงานที่อยู่ด้านหน้าไปอยู่ด้านหลังของโรงเรียนแล้วก่อสร้างอาคารเรียน  2  ชั้น  14  ห้องเรียน และหอประชุม  1  หลังด้วยเงินงบประมาณของทางราชการ แล้วเสร็จเมื่อปลายปีการศึกษา 2526
              ปีการศึกษา 2531  ทางราชการให้รื้ออาคารเรียนที่ 1 และบ้านพักครูอย่างละ 1 หลังซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของโรงเรียนอนุบาลชัยนาท แล้วก่อสร้างตึกเรียน 3 ชั้น 18 ห้องเรียนเพียงครึ่งหลัง 9 ห้องเรียน ด้วยงบประมาณทางราชการ
               ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างตึกเรียน   3   ชั้น   9  ห้องเรียน อีกครึ่งหลัง จึงเป็นตึกเรียน 3 ชั้นเต็มรูปแบบ 18 ห้องเรียนได้ชื่อว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
                โรงเรียน ฯ ได้นำวัสดุที่รื้อถอนจากอาคาร 1 มาก่อสร้างอาคารกิจกรรมร้านค้าสหกรณ์แทนโรงอาหารที่ย้ายไป ต่อเติมซ่อมแซมโรงอาหารด้วยเงินของโรงเรียน ฯ และก่อสร้างอาคาร  2 ชั้น 6 ห้องทางทิศตะวันออกของโรงเรียน  โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  เป็นผู้บริจาคเงินและได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารนี้เป็นศูนย์เด็กปฐมวัย  ทำการอบรมเลี้ยงดูเด็กอายุ 3 ขวบ ในความรับผิดชอบของสมาคมดังกล่าว
                ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่จากกระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2534
                 ปีการศึกษา  2536 เด็กหญิงธนัตติยา  โพธิมู ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
                 ปีการศึกษา 2538 ทางราชการให้รื้อบ้านพักครูทางทิศเหนืออีก 1 หลังเพื่อก่อสร้างตึกเรียน 3 ชั้น  15  ห้องเรียนต่อจากอาคารเฉลิมพระเกียรติไปทางทิศตะวันออก สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้ออกเงินก่อสร้างส้วมตรงช่องว่างระหว่างอาคารนี้ทั้ง  3  ชั้นอีกด้วย
                 ปีการศึกษา  2539  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6   มีนักเรียนทั้งสิ้น 1,789 คน มี ครูอาจารย์ 77 คน  มีนักการภารโรง  9 คน ลูกจ้างชั่วคราวของสมาคมฯ 5 คน
นางดลนภรณ์  ท้วมขำ  ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์   3  ระดับ   8
                 ปีการศึกษา 2540 เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ อนุบาล 1 – 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น  2,067 คน มีครูอาจารย์  75  คน นักการภารโรง  9 คน ลูกจ้างชั่วคราวของสมาคมฯ 6 คน
                 ปีการศึกษา  2541  เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 – 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  มีนักเรียนทั้งสิ้น   1,871  คน   มีครู อาจารย์ 78 คน มีนักการภารโรง 9 คน จัดห้องเรียนดังนี้ อ.1- 2 ชั้นละ 5 ห้องเรียน ป. 1 – 2 ชั้นละ  6 ห้องเรียน ป.3 – 6 ชั้นละ  5  ห้องเรียน  และได้รับการคัดเลือกจาก สปจ.ชัยนาท จัดห้องเรียนสีเขียว ได้รับงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นตัวอย่างการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ต้นแบบ  ห้องเรียนปฏิบัติการทางภาษาต้นแบบ เป็นโรงเรียนต้นแบบอบรมผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดชัยนาท  เป็นโรงเรียนสีขาวเน้นปฏิบัติจริงตามทักษะการจัดการเรียนเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา2542 เปิดสอนชั้นอนุบาล 1–2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 มีนักเรียน 1,853 คน มีครูอาจารย์ 77 คนและนักการภารโรง 9  คน จัดห้องเรียนดังนี้ อ.1–2 ชั้นละ 5 ห้องเรียน ป.1–2 ชั้นละ 6 ห้องเรียน ป.3-6 ชั้นและ 5 ห้องเรียนและได้รับการสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์
ปีการศึกษา  2543 ทางราชการไม่อนุญาตให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลชัยนาททำการอบรมเลี้ยงดูเด็ก 3 ขวบ ในโรงเรียน  ส่วนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทคงจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,793   คน
                   ปีการศึกษา  2544  โรงเรียนอนุบาลชัยนาทจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น  1,774  คน โดยมีนางประเทือง  เกษมเศรษฐ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  และมีผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ อีก 3 คน คือ นายทองใบ บุญประเสริฐดี  นายสมาน  ร่มเย็น และ นายสมชาย   พุทธโกสัย   เป็นคณะผู้บริหารโรงเรียนและเด็กหญิงปัฐยาวัต  ฟักขาว ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน  ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่   
ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนอนุบาลชัยนาทคงจัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้น     ประถม ศึกษาปีที่  6   มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 1,799  คน  มีข้าราชการครู จำนวน 74  คน เป็นชาย  10 คน  หญิง  64 คน  นักการภารโรง  พี่เลี้ยงเด็ก  คนครัว และยาม  จำนวน 8  คน ลูกจ้างชั่วคราว   จำนวน 1 คน  มีนางประเทือง  เกษมเศรษฐ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และมี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน  จำนวน 
3 คน คือ  นายสมาน  ร่มเย็น   นายสมชาย  พุทธโกสัย  และนายจักรพันธ์   จันทร์ขาว  เป็นคณะผู้บริหารโรงเรียน ได้ก่อสร้างโรงอาหาร แบบโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  ตึก  2  ชั้น โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาประเภทเงินโครงการอาหารกลางวัน   จำนวน   2,778,000  บาท
วันที่ 7 กรกฎาคม  2546  กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงโครงสร้างภายในกระทรวง      มีการยุบรวม / ขยายกรม กองต่างๆ  ทำให้โรงเรียนอนุบาลชัยนาท มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน วันที่  6  พฤศจิกายน  2546  เนื่องจากนางประเทือง  เกษมเศรษฐ  ได้เกษียณอายุราชการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2546  ทางราชการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แต่งตั้ง นายสุเทพ  กำเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
วันที่ 23  ธันวาคม 2547 นายสุเทพ กำเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้รับพิจารณาเลื่อนและแต่งตั้งตำแหน่งเป้ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9 (ผู้อำนวยการเชียวชาญ คศ.4) “ด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนแบบครบวงจร”  โรงเรียนอนุบาลจังหวัดชัยนาท
                    วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 ได้รับงบได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/2528 ขนาด 4 ชั้น  18  ห้องเรียน  จำนวนเงินก่อสร้าง  7,177,000 บาท  แล้วเสร็จ ปลายปีการศึกษา  2549
                     - รางวัลชมเชยเขตการศึกษา รางวัลชนะเลิศ สพท.ชัยนาท นักเรียนรางวัลพระราชทาน เด็กชายชยพล ตั้งวงศ์กิจ    
                    ปี 2550 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ เสริมสร้างคุณธรรมนำความรู้สู่วิถีชีวิตพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2550
                   วันที่ 28  เมษายน 2551 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช.2/2528 ขนาด 4 ชั้น  18  ห้องเรียน  จำนวนเงินก่อสร้าง  10,639,000 บาท ( สิบล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน ) แล้วเสร็จ กลางปีการศึกษา  2552
                    - โรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้รับรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรติ ระดับทองการดำเนินตามจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 252
                   ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนอนุบาลชัยนาทมีนายสุเทพ  กำเพ็ชร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน    มีรองผู้อำนวยการ 3 คน คือ นายสมชาย พุทธโกสัย,ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน และนางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร GTX อาคารอนุบาลและอาคารอเนกประสงค์แล้วเสร็จปลายปีการศึกษา 2553
                    - ได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ก่อนปฐมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2553
                   ปีการศึกษา 2554 นายสมชาย  พุทธโกสัย ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวนอัมพวัน และว่าที่ร้อยตรีภูดิศพันแสนได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหมู มีรองผู้อำนวยการ 3 คน คือ นางสาวนภัสวรรณ  แจ้งแสง นายสมศักดิ์  พรตด้วง และ สตต.เจษฏา  จำบุญ
                     - ได้รับรางวัล นักเรียนรางวัลพระราชทาน เด็กหญิงชนากานต์ หร่ายลอย  
                        ประจำปีการศึกษา 2554    
                     -  ได้รับรางวัล โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับ ปฐมศึกษา (ขนาดใหญ่)
                        ประจำปีการศึกษา 2555
                    ปีการศึกษา 2556 จัดทำห้อง E-Classroom เพื่อให้เป็นห้องเรียนที่ทันสมัย
                    ปีการศึกษา 2557  นายสุเทพ  กำเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาทเกษียณอายุราชการ 

                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง  นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท   ตั้งแต่  27 พฤศจิกายน 2557 - จนถึงปัจจุบัน
                ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ รุ่นที่ 6 มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เช่น จัดทำหลังคาทางเดินริมฟุตบาท ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียนให้สะอาดสวยงามน่าใช้ปีการศึกษา 2558
                
ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูทุกกลุ่มสาระวิชาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้สูงกว่าระดับชาติ ปีการศึกษา 2559
                
นายสมศักดิ์  จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข                                      โรงเรียนได้รับงบประมาณ 2560 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น จำนวน 15 ห้องเรียน (อาคารเฉลิมรัชสมัย) 
                วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ายจรรยงค์  พุ่มมูล  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป  
                
ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้รับโล่รางวัลระดับประเทศ "โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน" และโล่รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า     
                    ปีการศึกษา 2560 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลคะแนน O-net มีคะแนนเฉลี่ยสูงเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดชัยนาท
                    ปีการศึกษา 2560 ผลคะแนน NT ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ยกลาง, ระดับเขต และระดับประเทศ
                ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "ห้องเรียนสีเขียว" โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ระดับประถมศึกษา ประเภทจำนวนนักเรียน 1,500 คนขึ้นไป โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
                - โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ "เมนูอาหารคุณค่าผักและผลไม้ 5 สี สำหรับนักเรียน" โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
                - ผลคะแนน O-net สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ คะแนนรวมสูงเป็นอันดับ 5 ของ สพป.ชัยนาท  
                - วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เปิดใช้อาคารเฉลิมรัชสมัย 
อาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ขนาด 4 ชั้น จำนวน 15 ห้องเรียน เป็นห้องเรียนโครงการ MEP ระดับชั้น ป.3 - ป.6
                - อาคารเฉลิมรัชสมัยได้ปรับปรุงอาคารเพื่อเข้าร่วม โครงการอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา โดยเปลี่ยนหลอดไฟเป็น หลอด LED เปลี่ยนพัดลมเพดาน (3ใบพัด)เป็นพัดลมโคจร   และเปลี่ยนเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ประหยัดพลังงาน
                 - ปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ โดยการทาสีอาคารเรียนฉลองศิริราช 60 พรรษา (ป.4 - ป.6) เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างทางเดิน เป็นโคมไฟถนนโซล่าเซลล์