วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญ
วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  มีความรู้  คู่คุณธรรม เลิศล้ำทางวิชาการ
บริหารยึดหลักธรรมาภิบาล
ปรัชญาของโรงเรียน
อตฺตานํ  ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา 
บัณฑิตย่อมฝึกตน
คำขวัญของโรงเรียน
สามัคคี  มีวินัย  ตั้งใจศึกษา  รู้หน้าที่