หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเปิดสอน 2 โปรแกรม
1. ห้องเรียนMini Engine Program
2. ห้องเรียนทั่วไป

จำนวนนักเรียนปัจจุบัน
สายชั้นอนุบาล1 ถึง อนุบาล2   จำนวน 521 คน
สายชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึง 3  จำนวน 1988 คน
รวม  2509 คน