หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

โรงเรียนอนุบาลชัยนาทเปิดสอน 2 โปรแกรม
1. ห้องเรียน
Mini English Program ( MEP )
2. ห้องเรียนทั่วไป