ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางประเทือง เกษมเศรษฐ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 มกราคม 2513 - 30กันยายน 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ กำเพ็ชร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2557
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร เขียวอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :