ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการรับนักเรียน และการจัดการโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบา (อ่าน 47) 11 ก.ค. 62
การแสดงรำเบิกโรง และโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมภกรรณ –ยกรบ (อ่าน 60) 09 ก.ค. 62
โครงการตามรอยพระบาทด้วยศาสตร์พระราชา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม (อ่าน 36) 09 ก.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ภาคกลาง ณ โรงเรียน (อ่าน 69) 01 ก.ค. 62
ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกนักเรียน และคณะผู้นำสภานักเรียนเชิญชวนให้ไปเลือกตั้ง (อ่าน 71) 14 มิ.ย. 62
ไหว้ครูด้วยหนังสือ ประจำปีการศึกษา2562 (อ่าน 78) 13 มิ.ย. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยการคำนวณ (อ่าน 65) 08 มิ.ย. 62
ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานเปิดการอบรมวิทยาการคำนวณ (อ่าน 72) 08 มิ.ย. 62
ต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินและสารสนเทศ (อ่าน 62) 05 มิ.ย. 62
กิจกรรมรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก 2562 (อ่าน 92) 05 มิ.ย. 62
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนประชุม ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 72) 27 พ.ค. 62
ประกาศผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีก (อ่าน 161) 30 เม.ย. 62
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : ScQA) (อ่าน 149) 03 เม.ย. 62
การประกาศผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ผลการสอบของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาท มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า (อ่าน 153) 03 เม.ย. 62
เชิญชวนร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้า ลดใช้ถุงพลาสติก (อ่าน 346) 01 ต.ค. 61