ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่