ชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวสมพร ทัพมงคล

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวเต็มดวง ยอดสุวรรณ์

นายกิตติชัย ศรีทองอินทร์

นายอนุวัฒน์ เป้าวิชัย

นางชุติวรรณ พานิชพันธุ์

นางกิจนัท เจตนะจิตร

นางสาวธนรัตน์ อึ้งพานิช

นางสาวสุภารัตน์ แก้วบังเกิด

นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย์

นางลำพู ศูนย์ปาน