ชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางสาวอารีย์ นาคศรี

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่1

นางชุติวรรณ พานิชพันธุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวสมพร ทัพมงคล

นางสมใจ เรืองจันทร์

นางประดับ หาญลำยวง

นางสาวลำพู ศูนย์ปาน

นางกิจนัท เจตนะจิตร