ชั้นประถมศึกษาปีที่2

นายอดิศักดิ์ สีแตง

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่2

นางภัทริยา วงษ์ถาวรเรือง

นางดารารัตน์ เพชรสัมฤทธิ์

นายพงษ์ศิริ เกิดน้อย

นางนันทนา เจตนะจิตร

นางสาวณัฐยา ไกรครุธ

นางสาวกิ่งกาญจน์ บุญปลูก

นางสาวขนิษฐา วงษ์สุวรรณ

นายพรรณเชษฐ์ กองช้าง