ชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางดวงจันทร์ โลหาวุธ

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่4

นางณัฎฐวี พงษ์สมบูรณ์

นางสาวดริณ พุฒิชัยสกุล

นางกัลยาณ์ เนียรภาค

นางสาวสมหมาย อ่องชุ่ม

นางวรรณา ขวัญเผือก

นางสาวอัจฉรา อ่อนปาน

นางสอาด นุ่มแสง

นางสาวสุนันทา สุขเอี่ยม