ชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางงามจิต โพธิ์หลำ

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่3

นางพัชรี พันแสน

นางภววรรณ เพ็งชัย

นายวีระวัฒน์ อินยิ้ม

นางสาวจุฑามาศ พำนัก

นายวสันต์ ชวกิจไพบูลย์

นางสาวศิริกุล ตรีพร

นางอำพวรรณ กับบุญ