ชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางสาวดารารัตน์ เพชรรัตน์

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกานติมา กันทะนงค์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวชญานิษฐ์ พงค์พันธ์คุ้ม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายพีรภณ สุรขันต์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางประภาศรี คำสะอาด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกิ่งกมลวรรณ จูมโสดา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวปวีณา วันเพ็ญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอภิชญา พละสุข

นาย สุภนันท์ อิ่มปาน