ชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางสาวกัญญา หนูพรหม

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่5

นางสุชารีย์ เขียวภักดี

นายไพจิตร์ ไชยรักษ์

นางสาวดารารัตน์ เพชรรัตน์

นางสาวชญานิษฐ์ พงศ์พันธ์คุ้ม

นางจิราพร แสงรัตน์

นายภานุเดช จันมะณี

นางสาวทัศนียา เลื่อนลอย

นางณฤดี ขันธเดช