ชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางจงจิตต์ ฟักนุช

หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่6

นางพยอม พงษ์หิรัญ

นางสาวสุพัตรา สุขสังข์วงศ์

นางบรรจง มณฑา

นายวิทยา มากทรัพย์

นางรัชนี มากทรัพย์

นางประภาศรี คำสะอาด

นางสาวสุวรรธนี กมลมาลย์

นายชัยวุฒ กอนมณี

นางสาวปฏิมาพร เตียเย็น