นักการภารโรง

นายสุรพล มิ่งภู
นักการภารโรง ช่างไม้ชั้น 4

นางวิภา ชื่นบุญ
นักการภารโรง ช่างไม้ชั้น 4