นักการภารโรง

นายประเสริฐ อิ่มเอิบ
นักการภารโรง ช่างไม้ชั้น 4
หัวหน้านักการภารโรง

นายประทุม บุญธรรม
นักการภารโรง ช่างไม้ชั้น 4

นายสุรพล มิ่งภู
นักการภารโรง ช่างไม้ชั้น 4