โครงการ Mini English Program

นางพิมพิศา คนองเดช

หัวหน้าโครงการ Mini English Program
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/8

นางจุฑามาศ กำเพ็ชร
หัวหน้าโครงการ Mini English Program
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/8

นางสุชาดา พันธ์พานิช
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/7

นางสาวจุฑามาศ เนยคำ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/8

นางสาวชลนี อ่อนสะระ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/7

นางสาวปาริชาติ ท้วมเอื้อ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/8

นางสุชาดา บุญประสิทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวชุติมน กระแสร์สินธุ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/8

นางสาวฐิติมา เหลี่ยมดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวกิติมา ยิ้มน้อย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวกาณภา กล่ำเพ็ชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/8

นางวันทนีย์ นิติวณิชชา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/7

นางจารุวรรณ รอดประเสริฐ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/8

นางอนงค์ อินทโชติ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/7

นางสาวพิมพ์วรีย์ ใจสุข
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสาวสุนิสา ทองฤทธิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นายปณิธาน พันธ์พานิช
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/8

นางสาว ธิติญา ด่านกิตติไกรลาศ

นางสาวสุดารัตน์ แข็งกสิกิจ

นายธีรสิทธิ ขันทะกิจ

นางสาวสุชานันท์ รจนา

นางสาวปรารถนา ยอดสุวรรณ์

นางสาวศศิวิมล สังข์ธูป

นางสาวธารทิพย์ สุขจาด

นางสาวนันทวัน ขวัญศรี