ชั้นอนุบาล2

นางพรทรัพย์ วัตถุสินธ์

หัวหน้าชั้นอนุบาล2

นางประทิน รุ่งเรือง

นางสงวนศรี แม้นญาติ

นางปาริชาต แฝกสมุทร

นางสาวปาลิตา ศรีภิรมย์