ชั้นอนุบาล2

นางพรทรัพย์ วัตถุสินธ์

หัวหน้าชั้นอนุบาล2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวประไพ บ่วงเพ็ชร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุภัค กล่อมเอี่ยม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวปาลิตา ศรีภิรมย์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางปาริชาต แฝกสมุทร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวลักขณา ทิมจรัส
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางสาวสุภัค กล่อมเอี่ยม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2