ชั้นอนุบาล3

นางสาวลักษณา มีทาทอง

หัวหน้าชั้นอนุบาล3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวศศิธร แรงเขตการณ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางเฟื่องลดา แสนสีอ่อน
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางภัสร์ลัลน์ กัณฑศรีวิกรม
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางศรินทร์ทิพย์ จั่นบำรุง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาวภูริญา รอดบาง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3