ชั้นอนุบาล3

นางสาวลักษณา มีทาทอง

หัวหน้าชั้นอนุบาล3

นางสาวพรเทพ สุพลจิตต์

นางเฟื่องลดา แสนสีอ่อน

นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช

นางศรินทร์ทิพย์ จั่นบำรุง

นางสาวณัฐรินีย์ ธรรมาโพสพ